Το επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων, “πέρασε” στο δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης

 Το επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων, “πέρασε” από το δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης, το οποίο συνεδρίασε, το βράδυ της Δευτέρας.

Θα έχει ισχύ από τον Ιούνιο του 22 έως τον επόμενο Ιούνιο του 2023. Όπως είπε

ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Μίλτος Μαγγιρίδης, “Για πρώτη φορά κατατίθεται στο Δημοτικό συμβούλιο ολοκληρωμένο σχέδιο. Λέει πράγματα που είναι αυτονόητα. Καλώ όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να δούμε καλύτερη εικόνα στην πόλη μας. Είμαι αισιόδοξος ότι θα βάλουμε μια σειρά”.
Νομοθετικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το Ν.4830/2021, ΦΕΚ Α’ 169/18-09-2021, «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», αρμόδιες αρχές για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι οι δήμοι, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα. Ο νόμος αυτός αντικατέστησε τον Ν.4039/2012, ΦΕΚ Α-15/2-2-2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» και έθεσε διαφοροποιήσεις στη διαχείριση, οι οποίες προϋποθέτουν την ανάπτυξη κάποιων προαπαιτούμενων (πχ Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς ΕΜΖΣ και Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς ΕΦΑΓΥΖΣ του ΙΙΒΕΑΑ). Οι προϋποθέσεις αυτές ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 1609 ΕΞ 2022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 203/Β/27-1-2022 «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του». Σε ισχύ στην παρούσα φάση είναι επίσης η υπ’αριθμ. 377/15-6-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών “Διευκρινίσεις επί διοικητικών θεμάτων σε εφαρμογή των διατάξεων του N. 4830/2021«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς –Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ» (ΦΕΚΑ’ 169)”. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4830/2021 και την υπ’αριθμ.377/15-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών: “Αρμόδια αρχή για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι ο δήμος, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα. Οι δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον σε δωδεκάμηνη βάση: την περισυλλογή, την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή, τη στείρωση, την εύρεση αναδόχου και την υιοθεσία τους. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται από συνδέσμους δήμων και διαδημοτικές συνεργασίες, στους οποίους έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα. Επιπλέον, οι δήμοι υποχρεούνται να υλοποιούν προγράμματα πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων. Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα, συνοδεύεται από προϋπολογισμό των επιμέρους κονδυλίων που απαιτούνται για την υλοποίησή του καθώς και από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε δράσης και υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ, δηλαδή στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς. Ο δήμος δύναται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να συνεργάζεται για τους σκοπούς του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, συνάπτοντας σχετική έγγραφη συμφωνία, με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικοί όροι συνεργασίας του δήμου με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε δήμου. Η συνεργασία του δήμου με φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει στόχο ιδίως: την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων περισυλλογής και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε κατάλληλα διαμορφωμένα καταφύγια τον εμβολιασμό, τη στείρωση και τη σήμανση αδέσποτων ζώων την περίθαλψη με υποστήριξη κτηνιάτρου των ασθενών ή τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τη μέριμνα για την υιοθεσία τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή την επανένταξή τους στο οικείο περιβάλλον και την εν γένει υλοποίηση κάθε σχετικής δράσης προς τον σκοπό της επίτευξης των στόχων του εν λόγω νόμου. Μεταξύ των δράσεων που αναλαμβάνουν τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δυνάμει σχετικών συμβάσεων με τους δήμους, μπορεί να συγκαταλέγεται η έκδοση των εγγράφων που απαιτούνται για την υλοποίηση υιοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4830/2021. Επίσης βάσει της παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 4830/2021, για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, ο δήμος μπορεί να συνάψει προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010(Α’ 87) και με αναπτυξιακό οργανισμό του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) ή με δίκτυα δήμων και περιφερειών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αναφορικά με την πρόοδο υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων και δράσεων που συνοδεύεται από απολογισμό της απορρόφησης των επιμέρους κονδυλίων, ο δήμος υποβάλει ετήσια αναφορά στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση των δήμων σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4830/2021 δύναται να εξαρτάται από την αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής των εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων και των εν γένει δράσεων κάθε δήμου.”


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια