Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECOTOURS υλοποιεί η ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECOTOURS το οποίο υλοποιεί η ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στοχεύει να βελτιώσει την ικανότητα των μικρών τουριστικών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και του τουριστικού οικοσυστήματος των τοπικών κοινοτήτων να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους  περιβαλλοντικές αρχές, πρακτικές και πρότυπα που θα βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους αλλά και την ανταγωνιστικότητά τους. 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησής του, οι 15 συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει ένα επιμορφωτικό, βιωματικό, ταξίδι με τη συμμετοχή σε δύο δυναμικές δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν, από κοινού, με τους άλλους διεθνείς εταίρους μας στο πρόγραμμα για να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές πρακτικές ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας στον τουρισμό! 
 
Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών και την πιστοποίηση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν καθώς και την κάλυψη μέρους του κόστους των εκπαιδευτικών ταξιδιών (study visits) στα οποία παίρνουν μέρος οι επιχειρήσεις με στόχο να γνωρίσουν καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας στον τουρισμό στις περιφέρειες των εταίρων του προγράμματος (Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, Ουγγαρία). 
 
Συνοπτικά οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν: 
 
Δράση 1:  Συμβουλευτική και καθοδήγηση για την επιχειρηματικότητα και την κυκλική ανάπτυξη.   
 Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικής και καθοδήγησης καλύπτονται από χρηματοδοτική στήριξη ύψους 2.000,00 EUR ανά δικαιούχο επιχείρηση. Περιλαμβάνει 80 ώρες κατάρτισης και εξατομικευμένης υποστήριξης, καθοδήγησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
 
Δράση 2: Συμβουλές και πιστοποίηση βιωσιμότητας.   
Κάθε επιλεγμένος δικαιούχος θα λάβει στήριξη ύψους έως 4.000,00 EUR, η οποία θα καλύπτει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την πιστοποίηση βιωσιμότητας, όπως για παράδειγμα το οικολογικό σήμα της ΕΕ για τουριστικά καταλύματα, www.ecolabel.eu, το σήμα ISO 14001: 2015, το Πράσινο Κλειδί κ.α.
Δράση 3: Συμμετοχή σε διακρατική εκπαιδευτική επίσκεψη.  
 
Το ECOTOURS προωθεί την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των χωρών, διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα του τουρισμού. 
 
 

Δράση 4: Στήριξη για τη δημιουργία διαδρομών κυκλικού οικοτουρισμού.  
 
Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία έξι (6) ψηφιακών διαδρομών για την προώθηση του κυκλικού τουρισμού, μία σε κάθε χώρα εταίρο (Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία και Ισπανία). Κάθε διαδρομή θα είναι μοναδική και θα χρησιμοποιεί διαδραστικούς χάρτες για την παρουσίαση, περιγραφή και προώθηση βιωματικών και σχεσιακών εμπειριών σχετικά με τον κυκλικό τουρισμό. Οι διαδρομές θα προωθήσουν αρχές και πρακτικές βιωσιμότητας, όπως επαναχρησιμοποίηση/μείωση/ανακύκλωση υλικών/προϊόντων, μείωση αποβλήτων και κατανάλωσης φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό), προστασία της βιοποικιλότητας, χρήση καθαρής ενέργειας, προώθηση πράσινων μέσων μεταφοράς και προώθηση τοπικών τροφίμων και προϊόντων. 
 
 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια