Πρόσληψη, 1 ατόμου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων.

 
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ / ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σερβίων. Τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος βαθμολόγησης και οποιαδήποτε σχετική με την ανακοίνωση πληροφορία περιέχονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΨΟΕ46ΜΓΗ5-Ε4Ψ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σερβίων, Δημαρχείο, Πλατεία Ελευθερίας 1, Σερβία, Τ.Κ. 50500, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, υπόψη κας Παπαθανασίου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2464350107). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια