Χριστούγεννα: Καρουζέλ και πόνυ με ρόδες στην πλατεία της Κοζάνης-Δείτε την πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους

 


Ο Δήμος Κοζάνης, έχει προχωρήσει στον εορταστικό διάκοσμο της πόλης αλλά και στην εγκατάσταση ολιγάριθμων ψυχαγωγικών μονάδων στην Πλατεία Νίκης, με αφορμή τις εορτές των Χριστουγέννων.

Για το χρονικό διάστημα 04 Δεκεμβρίου 2023 έως 7 Ιανουαρίου 2024 καλούμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ασκήσουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες προσωρινού χαρακτήρα και προτίθενται να εγκαταστήσουν :

 • Ψυχαγωγική εγκατάσταση τύπου Καρουζέλ

 • κουνιστά αλόγα πόνυ με ρόδες τύπου pony cycle,

να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση έως 24-11-2023 και ώρα 09.00 πμ, στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Την έναρξη επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

 2. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο ή Κοινότητα ή Κράτους μέλους της Ε.Ε. ή φωτοτυπία της ταυτότητας.

 3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο)

 4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

 5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.

 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του μισθίου μετά των εγκαταστάσεών του.

 7. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

 8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας των ιδίων και των εργαζομένων τους.

 9. Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης ότι δεν οφείλει σ’ αυτόν.

 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο Δήμο .

 11. Λεπτομερή κατάλογο που θα περιλαμβάνονται όλες οι διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) των μονάδων ψυχαγωγικών μέσων που θα εγκαταστήσει με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις νόμιμες εγκρίσεις.

 12. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την επαρκή ασφαλιστική κάλυψη της λειτουργίας σε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια