Άρθρο του δικηγόρου Στέργιου Κατσέλα για την Καλαμιά: “Παραβιάζουν τη λογική όλων μας οι δημόσιες τοποθετήσεις συμπαράστασης προς του κατοίκους από δημόσια πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης"

 Από σειρά εγγράφων προκύπτει ότι δίχως την συμβολή ενός αριθμού αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και της ΥΔΟΜ του Δήμου Κοζάνης δεν θα είχε καταστεί εφικτή η αλλαγή χρήσης γης στην επίμαχη έκταση η οποία με τη σειρά της ελήφθη υπόψη (ως αναγκαίο στοιχείο) για την έκδοση σχετικών αποφάσεων (αλλαγής χρήσης) από τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Βασίλειο Πολ. Μιχελάκη και τον αναπληρωτή αυτού Δημήτριο Γαζή.

Συγκεκριμένα, με τις υπ’ αριθμ. 106/27-4-2020, 110/27-4-2020, Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης οι οποίες ως επίσημες πράξεις διοικητικού οργάνου δημοσιεύτηκαν στη διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΝΒΝΩΛΠ-ΖΒ7 και ΑΔΑ: 6ΠΛ5ΩΛΠ-ΒΘΝ αντίστοιχα αποφασίστηκαν αυτολεξεί τα εξής:

«Α. Γνωμοδοτεί θετικά περί καθορισμού χρήσης γης, κοινόχρηστης έκτασης

ιδιοκτησίας Υπουργείου Γεωργίας, εμβαδού 89567,99 τ.μ., στην Κοινότητα Καλαμιάς του Δήμου Κοζάνης, για την κατασκευή φωτοβολταίκού πάρκου, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Μαλούτα Γιάννη.

Β. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.» (106/2020)

καθώς επίσης

«Α. Γνωμοδοτεί θετικά περί καθορισμού χρήσης γης, κοινόχρηστης έκτασης ιδιοκτησίας Υπουργείου Γεωργίας, εμβαδού 63.218,67 τ.μ., στην Κοινότητα Λυγερής του Δήμου Κοζάνης, για την κατασκευή φωτοβολταίκού πάρκου, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Μαλούτα Γιάννη.

Β. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.» (110/2020)

Σημειώνεται, δε, ότι αμφότερες οι αποφάσεις εκδόθηκαν εν μέσω κορονοϊού με το δημοτικό συμβούλιο να γίνεται δια περιφοράς και την ψηφοφορία να διαμορφώνεται με 20 υπέρ 14 κατά και 7 Λευκά. Οι θετικές, δε, ψήφοι διαμορφώθηκαν από τις δημοτικές παρατάξεις των κ. Μαλούτα και Σημανδράκου.

Τα ανωτέρω έγγραφα ελήφθησαν εν συνεχεία υπόψη από τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης για την έκδοση α) της με αριθμό ΑΔΑ: ΨΣΤΕΟΡ1Γ-15Γ/ 11-1-2021 απόφασης για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση (63.218,67 τ.μ.) στην Τ.Κ. Λυγερής της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης και β) της με αριθμό ΑΔΑ: 9ΡΥ1ΟΡ1Γ-Ω0Ω /11-1-2021 για τον καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση (89.567,99 τ.μ.) στην Τ.Κ. Καλαμιάς της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

Παράλληλα, η αποκεντρωμένη διοίκηση προέβη – δίχως την επίκληση κάποιας απόφασης δημοτικού συμβουλίου - περαιτέρω στην έκδοση των κάτωθι: α) της με αριθμό ΑΔΑ: Ψ36ΣΟΡ1Γ-ΝΘΝ/ 4-11-2022 απόφασης για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση (316.735,21 τ.μ.) στην Τ.Κ. Καλαμιάς της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης β) της με αριθμό ΑΔΑ: ΨΣ1ΧΟΡ1Γ-2Ψ6/ 4-11-2022 απόφασης για τον καθορισμό χρήσης γης σε τμήμα (212.639,84 τ.μ.) συνολικής παραχωρούμενης έκτασης (302.207,83 τ.μ.), γ) της με αριθμό ΑΔΑ: ΩΝΝΨΟΡ1Γ-ΠΙΓ/24-11-2022 στην Τ.Κ. Καλαμιάς της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης για τον καθορισμό χρήσης γης σε τμήμα (56.442,15 τ.μ.) συνολικής παραχωρούμενης έκτασης (120.168,74 τ.μ.) στην Τ.Κ. Καλαμιάς και Τ.Κ. Λυγερής της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης.

Αντιλαμβάνεται, επομένως, ο καθένας, αφενός, το μέγεθος της επέμβασης που επιχειρείται να διενεργηθεί αφετέρου τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραμάτισαν αιρετοί του Δήμου Κοζάνης καθώς και ο Συντονιστής της αποκεντρωμένης Διοίκησης για την διαμόρφωση των αρχικών διαδικαστικών προϋποθέσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω και έπειτα από τα περιστατικά ωμής βίας που έλαβαν χώρα στις 26-5-2023, παραβιάζουν τη λογική όλων μας οι δημόσιες τοποθετήσεις συμπαράστασης προς του κατοίκους από δημόσια πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία με βάση τα όσα μνημονεύτηκαν παραπάνω και μέσω πράξεων και παραλείψεών τους, αφενός δεν έλαβαν υπόψη την αρνητική γνώμη της τοπικής κοινότητας όπως αυτή εκφράστηκε μέσω του προέδρου της τοπικής κοινότητας Καλαμιάς κ. Αθανάσιου Πενογλίδη, αφετέρου διαδραμάτισαν σημαίνοντα, πλην όμως αρνητικό ρόλο, στην διαμόρφωση του διαδικαστικού πλαισίου για την άναρχη προσπάθεια εγκατάστασης των ΑΠΕ στην συγκεκριμένη τοπική κοινότητα.

Με εκτίμηση,

Κατσέλας Στέργιος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια