Ο Πλάτανος της Λευκοπηγής παραμένει, "ζωντανός... ", έρχονται παρεμβάσεις....Ποιοι βοήθησαν...Ο Πρόεδρος
Κανάβας Αναστάσιος
Μετά από συντονισμένες ενέργειες που έγιναν σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου κ. Μάρκο Φλώρο , την Αντιδήμαρχο Τεχνικών υπηρεσιών κ. Νούλα Τουμπουλίδου ,τον Αντιδήμαρχο κ. Δουγαλή Γεώργιο πετύχαμε να τροποποιηθεί το τοπογραφικό του υπέρ αιωνόβιου πλατάνου της πλατείας μας. Η τροποποίηση ήταν απαραίτητη καθώς τα 915τ.μ της διακήρυξης του σε μνημείο της φύσης, περιελάμβανε τον χώρο του ρέματος της πλατείας απαγορεύοντας δυστυχώς την οποιαδήποτε παρέμβαση στην έκταση αυτή.
Με την τροποποίηση όμως καταφέραμε την διόρθωση του τοπογραφικού κι έτσι θα μπορούν να γίνουν μελλοντικές παρεμβάσεις στο χώρο.
Τα προβλήματα & οι δυσκολίες του Κορωναίου ( δύο χρόνια υπολειτουργίας των υπηρεσιών) είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της μελέτης,της χρηματοδότησης και της υλοποίησης του έργου .
Ξεκινά η αφαίρεση των ξύλινων καγκέλων και η κατασκευή - βάψιμο τοποθέτηση καινούργιων μεταλλικών καγκέλων και από τις δύο πλευρές (μέσα - έξω ) του ρέματος της πλατείας, αξίας 15.252,00€.
Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή και την αμέριστη συμπαράσταση που μου δείχνετε! Μου δίνετε δύναμη και με τη στήριξη σας μπορούμε να υλοποιούμε τους στόχους που έχουμε υποσχεθεί και όπως διαπιστώνετε επιτυγχάνονται! Βασικό και συνεχές μας μέλημα η καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του χωριού μας!
Ο Πρόεδρος
Κανάβας Αναστάσιος
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και τοποθέτηση καγκέλων στην πλατεία της τ.κ. Λευκοπηγής
Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΤΚ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο /ανά ομάδα.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 536 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 30.6662.0033, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 97/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.300,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.952,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 15.252,00 €.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια