Στάθης Κωνσταντινίδης: Επίδομα εορτών Πάσχα 2023 σε εργαζόμενους σε αναστολή εργασίας στον κλάδο της γουνοποιίας

 

 


Με τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα χορηγείται το Επίδομα εορτών Πάσχα 2023 σε εργαζόμενους σε αναστολή εργασίας στον κλάδο της γουνοποιίας.

Η σχετική ρύθμιση έχει ως ακολούθως:

 

1. α) Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή δυνάμει του άρθρου 79 του ν. 4949/2022 (Α’ 126), είναι δικαιούχοι αναλογίας επιδόματος εορτών Πάσχα 2023 για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Το επίδομα εορτών Πάσχα 2023 του πρώτου εδαφίου υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους, κατά τον χρόνο και τον τρόπο που ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας (8· 742). Οι ασφαλιστικές εισφορές του επιδόματος εορτών Πάσχα 2023 που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα της αναστολής υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού.

β) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ 19040/7.12.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.

 

2. Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα 2023 της περ. α) της παρ. 1, το οποίο καταβάλλεται από τον Κρατικό προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2023 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια