Δήμος Εορδαίας: Σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας

 


Αναλυτική ενημέρωση για την έναρξη της κατασκευής του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης στην περιοχή του Δήμου Εορδαίας και συγκεκριμένα:

 • Στη διαδρομή «Πύργοι-Μεσόβουνο-Κομνηνά» του ΚΥΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ-ΚΟΜΝΗΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ»

 • Στη διαδρομή «Κομνηνά-Ανατολικό-Πεντάβρυσο-Περδίκκας-Πτολεμαΐδα» του ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ 3 «ΚΟΜΝΗΝΑ-ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)»

 • Στη διαδρομή «Κομνηνά-Ανατολικό-Άγιος Χριστόφορος-Πτολεμαΐδα-Προάστιο-Ασβεστόπετρα -Μαυροπηγή» του ΥΠΟΚΛΑΔΟΥ 4 «ΚΟΜΝΗΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΑ

(ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ) ΚΟΖΑΝΗΣ» στην Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ.


Ο Δήμος Εορδαίας πληροφορήθηκε εγγράφως από τον ΔΕΣΦΑ, ότι σύντομα θα ξεκινήσει η κατασκευή του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Δυτικής Μακεδονίας, στις περιοχές των Κοινοτήτων Πύργων, Μεσοβούνου, Κομνηνών, Ανατολικού, Πεντάβρυσου, Περδίκκα, Πτολεμαΐδας, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής.


Προκειμένου να υπάρξει πλήρη ενημέρωση προς όλους τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες και καλλιεργητές γης των εν λόγω περιοχών, θέλουμε να ενημερώσουμε αναλυτικά για τα εξής :


1) Η διαδρομή του εξεταζόμενου Αγωγού Φυσικού Αερίου εντός των ορίων του Δήμου Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης έχει ορισθεί με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/62663/1719/20.06.2022 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΕΝ)/ ΦΕΚ 3745/Β/18.07.2022. Η παραπάνω Απόφαση εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Νόμου 1929/91 (ΦΕΚ 19/Α/1991), όπως έχουν συμπληρωθεί με το άρθρο 14, παράγραφος 6, του Νόμου 2289/95 (ΦΕΚ 27/Α/08.02.95), των άρθρων 6, 7 και 8 του Νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/27.12.2005), του άρθρου 29 του Νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/28.01.2009 και των άρθρων 67, 68 και 154 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22.08.2011). Η Απόφαση αυτή συνοδεύεται από Κτηματολογικά Διαγράμματα και Κτηματολογικό Πίνακα (με τα ονόματα των ιδιοκτητών), που είναι επίσης δημοσιευμένα στο ίδιο ΦΕΚ.


2) Αποζημίωση των ιδιοκτητών για την Ζώνη Εργασίας πλάτους 26μ (ή16μ στους Υποκλάδους) σε αγρούς και 16μ(ή 12μ στους Υποκλάδους) σε καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και για τα επικείμενα (δένδρα, κλπ.).


2.α) Καθορισμός της αποζημίωσης με Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Με Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας θα καθορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις

του εδαφίου 1β της παρ. 6 του Άρθρου 14 του Ν. 2289/95, οι αγοραίες αξίες των θιγόμενων

ιδιοκτησιών και οι αξίες των επικειμένων (δένδρων, τυχόν κατασκευών, κλπ)

Στους ιδιοκτήτες θα αποδοθεί το 25% της αγοραίας αξίας της γης και το 100% της αξίας των

επικειμένων που θα καταστραφούν (δένδρων, τυχόν κατασκευών, κλπ.).

Οι ιδιοκτήτες θα παραλάβουν την αποζημίωση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,

όταν αναγνωρισθούν ως δικαιούχοι από το Πρωτοδικείο Κοζάνης.

Ο ΔΕΣΦΑ θα καταθέσει το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων όλων των θιγόμενων ιδιοκτησιών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε χρονικό διάστημα περίπου ενός (1) μήνα από την ημερομηνία που θα εκδοθεί η Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που θα ορίζει το συνολικό ποσό αποζημιώσεων.


2.β) Αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης από το Πρωτοδικείο Κοζάνης.

Για την αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης από το Πρωτοδικείο Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/08.02.2001), απαιτούνται τα εξής:


i. Να είναι σωστά τα στοιχεία του Κτηματολογικού Διαγράμματος και του Κτηματολογικού Πίνακα που συνοδεύουν την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/62663/1719/20.06.2022 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τον καθορισμό της εγκατάστασης και διαδρομής του Έργου (ΦΕΚ 3745/Β/18.07.2022). Δηλαδή οι ιδιοκτήτες πρέπει να συμφωνούν με τα εξής:

 • Το εμβαδόν της Ζώνης Εργασίας του Αγωγού Φυσικού Αερίου στην ιδιοκτησία τους, καθώς και τα επικείμενα (δενδρώδεις καλλιέργειες),

 • Τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών και τα ποσοστά κυριότητας.

( Σε περίπτωση διαφωνίας, πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Διόρθωσης Κτηματολογικών

Στοιχείων στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 357-359, Τ.Κ.: 152 31 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

[Τομέας Θεμάτων Διέλευσης Αγωγού και Αποζημιώσεων] ).


ii. Να γίνει αίτηση στο Πρωτοδικείο από δικηγόρο, για λογαριασμό των δικαιούχων της

αποζημίωσης λόγω της διέλευσης του Αγωγού Φυσικού Αερίου.


2.γ) Δυνατότητα προσβολής της Απόφασης που θα εκδοθεί από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τον καθορισμό της αποζημίωσης.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν έννομο συμφέρον θα δύνανται να προσβάλουν τις τιμές που θα καθορισθούν με Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί αυτή στο Δημαρχείο Εορδαίας.3) Αποζημίωση για την καταστροφή της ηρτημένης εσοδείας, κλπ.


Η αποζημίωση για την καταστροφή της ηρτημένης εσοδείας θα κατατεθεί από το ΔΕΣΦΑ απευθείας στους καλλιεργητές σε διάστημα το πολύ τριών (3) μηνών μετά από την είσοδο των μηχανημάτων στις ιδιοκτησίες τους. Το ύψος της αποζημίωσης θα καθορισθεί με Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, μετά από εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή αυτή θα έχει υποχρέωση να καταγράφει το μέγεθος της ζημίας της ηρτημένης εσοδείας κατά την εκτέλεση του Έργου σε κάθε ιδιοκτησία. Μετά την είσοδο των μηχανημάτων σε κάθε ιδιοκτησία, οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες πρέπει να συμπληρώσουν την Ειδική Αίτηση προς το ΔΕΣΦΑ Α.Ε., για την αποζημίωση λόγω καταστροφής της ηρτημένης εσοδείας των ιδιοκτησιών τους και να την υποβάλλουν στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε, ως ακολούθως:

i) Στο Εργοταξιακό Γραφείο του Έργου. Αρμόδιος είναι ο κ. Χαρ. Νεοχωρίτης, τηλ. 2130884116.

ii) Στους Προέδρους των Κοινοτήτων, για την ομαδική προώθηση των αιτήσεων αυτών στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Σε ειδικές περιπτώσεις στα Κεντρικά Γραφεία του ΔΕΣΦΑ Α.Ε (Λεωφ. Μεσογείων 357-359, Τ.Κ.152 31 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ) (Για Τομέα Θεμάτων Διέλευσης Αγωγού & Αποζημιώσεων / υπόψη κας Κ. Μπρουζιώτη, τηλ. 2130884132).


Επισημαίνεται ότι στα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν οι δικαιούχοι στην

αίτησή τους είναι και τα εξής:

 • Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού για την κατάθεση της αποζημίωσης από το ΔΕΣΦΑ.

 • Τηλέφωνο για την ειδοποίησή τους.


4) Ζώνες Νόμιμων Περιορισμών Κυριότητας πλάτους 4μ εκατέρωθεν (πλ=4μ+4μ=8μ), Εργασίας ή Αποζημίωσης (πλάτους 26μ. ή 16μ ή 12μ.) και Προστασίας (πλ. 20 μ. εκατέρωθεν/πλ=20μ+20μ=40μ) του Αγωγού Φυσικού Αερίου Α.Φ.Α.Εκατέρωθεν του Αγωγού Φυσικού Αερίου ισχύουν οι εξής περιορισμοί:

4.α) Ζώνη Νόμιμων Περιορισμών Κυριότητας πλ. (4) μέτρων εκατέρωθεν του Α.Φ.Α (4μ.+4μ.).


Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 1β της παραγρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2289/95, στη

Ζώνη αυτή δεν επιτρέπονται τα εξής:

 • Η κάθε είδους υπόγεια εγκατάσταση

 • Η τοποθέτηση παράλληλα ή κάθετα κάθε είδους σωληνώσεων, οι οποίες απαιτούν εκσκαφή πάνω από 0,50 μ.

 • Η ανόρυξη φρεάτων ή τάφρων.

 • Η δημιουργία νέων αγροτικών οδών.

 • Η φύτευση βαθύρριζων δένδρων.


Σε ειδικές περιπτώσεις, ο ΔΕΣΦΑ μπορεί να χορηγήσει Άδεια για την εκτέλεση των σχετικών

εργασιών υπό τον όρο της επίβλεψης αυτών από προσωπικό του ΔΕΣΦΑ.


Επισημαίνονται τα εξής:


 • Επιτρέπεται η καλλιέργεια της αμπέλου και των μονοετών καλλιεργειών (σιτηρών, αραβόσιτου, κλπ.) στη Ζώνη αυτή, δηλαδή πάνω από τον εγκατεστημένο Α.Φ.Α

 • Μετά την εγκατάσταση του Αγωγού φυσικού Αερίου θα επιτρέπεται να φυτευτούν όλες οι δενδρώδεις καλλιέργειες (κερασιές, μηλιές, αχλαδιές, ροδακινιές, κλπ.) σε απόσταση πέραν των τεσσάρων (4) μέτρων από τον Αγωγό φυσικού Αερίου.


4.β) Ζώνη Εργασίας για την τοποθέτηση του Α.Φ.Α καθώς και Αποζημίωσης (πλάτος 26μ.ή 16μ. ή 12μ.)

Η Ζώνη για τον ΚΥΡΙΟ ΚΛΑΔΟ «ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΚΟΜΝΗΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ» έχει καθορισθεί με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/62663/1719/20.06.2022 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πάνω στα Κτηματολογικά Σχέδια και έχει συνολικό πλάτος είκοσι έξι (26) μέτρα στους αγρούς ή 16μ σε καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας.

Από την μία πλευρά του Α.Φ.Α. το πλάτος της Ζώνης Εργασίας στους αγρούς είναι 16μ. και

από την άλλη 10 μ. Αντίστοιχα, στις καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας είναι 10μ και 6μ.

Η Ζώνη αυτή θα χρησιμοποιηθεί μόνο κατά το στάδιο της κατασκευής του Α.Φ.Α., καθώς και

στην περίπτωση που θα χρειασθεί στο μέλλον τυχόν συντήρηση του Αγωγού Φυσικού Αερίου.


Η Ζώνη για τους ΥΠΟΚΛΑΔΟΥΣ 3 «ΚΟΜΝΗΝΑ - ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)» και 4

«ΚΟΜΝΗΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΚΑΡΔΙΑ (ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ) ΚΟΖΑΝΗΣ» έχει καθορισθεί με την υπ’

αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/62663/1719/20.06.2022 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας πάνω στα Κτηματολογικά Σχέδια και έχει συνολικό πλάτος είκοσι έξι (16) μέτρα

στους αγρούς ή 12μ σε καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας

Από την μία πλευρά του Α.Φ.Α. το πλάτος της Ζώνης Εργασίας στους αγρούς είναι 10μ. και

από την άλλη 6 μ. Αντίστοιχα, στις καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας είναι 8μ και 4μ.. Η Ζώνη αυτή θα χρησιμοποιηθεί μόνο κατά το στάδιο της κατασκευής του Α.Φ.Α., καθώς και

στην περίπτωση που θα χρειασθεί στο μέλλον τυχόν συντήρηση του Αγωγού Φυσικού

Αερίου.

Οι αποζημιώσεις για την πρόσκαιρη κατάληψη της Ζώνης αυτής είναι ως εξής:

 • Το 25% της αγοραίας αξίας της γης (εδάφιο 1 β, παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2289/95).

 • Πλήρης αποζημίωση (100%) των επικειμένων (δένδρων, τυχόν κατασκευών, κλπ.).


4.γ) Ζώνη Προστασίας πλάτους 20 μέτρων εκατέρωθεν του Α.Φ.Α (20μ.+20μ.).

Σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων εκατέρωθεν του Α.Φ.Α. δεν επιτρέπεται η οιουδήποτε

είδους δόμηση (εδάφιο 1δ της παραγρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2289/95). Σε περίπτωση

όμως που παραβλάπτεται η συνήθης εκμετάλλευση του ακινήτου, καταβάλλεται στον

ιδιοκτήτη χρηματική αποζημίωση συνισταμένη στην πλήρη αποκατάσταση οποιοσδήποτε

ζημίας ή φθοράς (εδάφ.1ε, παρ. 6,άρθρ.14 του Ν. 2289/95).


5) Βασικές υποχρεώσεις του ανάδοχου εργολάβου κατασκευής του Έργου απέναντι στους ιδιοκτήτες των θιγομένων ιδιοκτησιών.


Ο εργολάβος που έχει αναλάβει από το ΔΕΣΦΑ την κατασκευή του συγκεκριμένου Έργου έχει τις

εξής βασικές υποχρεώσεις απέναντι στους ιδιοκτήτες των θιγόμενων ιδιοκτησιών:


α) Να ειδοποιήσει τους ιδιοκτήτες γης πριν από την είσοδο των μηχανημάτων στις ιδιοκτησίες.

β) Να δείξει ιδιαίτερη προσοχή στην εκσκαφή του επιφανειακού καλλιεργήσιμου εδάφους και να το τοποθετήσει στην προβλεπόμενη από τη Μελέτη ειδική λωρίδα της Ζώνης Εργασίας, κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του Αγωγού Φυσικού Αερίου.

γ) Να επανατοποθετήσει κατά την ολοκλήρωση των εργασιών το επιφανειακό καλλιεργήσιμο έδαφος όπως ήταν πριν την έναρξη της κατασκευής του Αγωγού.

δ) Να αποκαταστήσει συρματοπεριφράξεις ή μάνδρες περίφραξης ιδιοκτησιών.
Αρμόδιοι υπάλληλοι του ΔΕΣΦΑ για επικοινωνία και ενημέρωση των ιδιοκτητών είναι οι εξής:

 • Στο Εργοταξιακό Γραφείο που βρίσκεται στο 5ο ΧΛΜ Σ.Σ. Νάουσας-Βέροιας, στην πόλης της Νάουσας: κ. Χ. Νεοχωρίτης, τηλ. 2130884116.

 • Στα Κεντρικά Γραφεία: κα Κ. Μπρουζιώτη, Μηχανικός Τομέα Θεμάτων Διέλευσης Αγωγού και Αποζημιώσεων, τηλ.2130884132.

 • Emails του ΔΕΣΦΑ: desfa@desfa.gr, ditikimakedonia@desfa.gr.

Ο Δήμος Εορδαίας βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, για τη διευκρίνιση όλων των ερωτημάτων και των τυχόν συμπληρωματικών διευκρινίσεων, που θα διατυπώνονται από τους θιγόμενους ιδιοκτήτες, ενώ σε συνεργασία με του Προέδρους των προαναφερόμενων Κοινοτήτων θα προβεί σε όλες τις ενέργειες και τον απαιτούμενο προγραμματισμό, για την λεπτομερέστερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια