Στάθης Κωνσταντινίδης, Βουλευτής ΠΕ Κοζάνης: «Λύνεται το ζήτημα αναφορικά με την προκήρυξη 4Κ/2020 για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι»

 Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” έχει πολυετή δράση στον τομέα της υποστήριξης ατόμων της τρίτης ηλικίας και άλλων πολιτών που χρήζουν κατ' οίκον φροντίδας. Πρόκειται για κοινωνική δράση στήριξης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δικαιούχων του.

Ειδικά για την ελληνική ύπαιθρο και τις απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι και τα χωριά της ΠΕ Κοζάνης, η συνδρομή των στελεχών στους λήπτες των υπηρεσιών τους έχει ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσματα.

Όμως, όπως αρκετές άλλες δράσεις στο παρελθόν, είχε δομηθεί σε σχέσεις απασχόλησης ορισμένου χρόνου, ενώ οι ανάγκες αποδείχθηκαν διαρκείς. Γι’ αυτό η πολιτεία αποφάσισε την κάλυψη των θέσεων με μόνιμη σχέση εργασίας, αναγνωρίζοντας την προσφορά και προϋπηρεσία των ανθρώπων που το υπηρέτησαν.

Η τελευταία αυτή διάσταση αποτέλεσε σημείο δικαστικής διαμάχης που επιλύθηκε με την απόφαση 1548/2022 του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε η με αριθμό 4Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, κατά το μέρος που προέβλεψε ότι η ειδική εμπειρία του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 λαμβάνεται υπόψη ως προς το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, δηλαδή και ως προς τις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν αποτελεί βαθμολογούμενο κριτήριο.

Σε άμεση συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατατέθηκε τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και Διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα», με την οποία προβλέπεται ότι οι 2.909 θέσεις τακτικού προσωπικού πληρούνται από τους συμμετέχοντες στην με αριθμό 4Κ/2020 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, και ειδικότερα α) όσους περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και β) όσους άσκησαν εμπρόθεσμα αίτηση ακυρώσεως κατά της προκήρυξης ή υπέβαλαν αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή αίτηση προς το ΑΣΕΠ ύστερα από την δημοσίευση της δικαστικής απόφασης, με αίτησή τους προς τον ΑΣΕΠ εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου.

Με την παραπάνω τροπολογία αποκαθίσταται η νομική τάξη και η πραγματική κατάσταση και διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία των ΟΤΑ και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των αναγκών των συμπολιτών μας.

Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που επιλύεται ένα ζήτημα το οποίο είχε προκαλέσει εύλογη ανησυχία και αίσθημα εργασιακής ανασφάλειας στο προσωπικό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και ευχαριστώ θερμά τις εργαζόμενες του κλάδου από την περιοχή μας για την συνεργασία που είχαμε το προηγούμενο διάστημα.


Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ — ΠΡΟΣΘΗΚΗ

του Υπουργείου Εσωτερικών στο σχέδιο νόμου «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και Διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα»


Άρθρο μόνο

Διοριστέοι της υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης ΑΣΕΠ — Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση


Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέμονται, στις δύο χιλιάδες εννιακόσιες εννέα (2.909) Θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας, οι οποίες προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (τ. ΑΣΕΠ 15), όσοι περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους οριστικούς Πίνακες Διοριστέων που κυρώθηκαν με την υπ’ αρ. 801/22.9.2022 απόφαση του Β’ Τμήματος (Γ’ 2449), τις υπ’ αρ. 546/7.7.2022 και 599/21.7.2022 αποφάσεις του 1ου Τμήματος Διακοπών (Γ’ 1796) και την υπ’ αρ. 646/29.07.2022 απόφαση του 2’ Τμήματος Διακοπών (Γ’ 1866) του ΑΣΕΠ.

2. Υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων της παρ. 1 και περιλαμβάνονταν στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης της παρ. 1 αλλά όχι στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προσλαμβάνονται σε προσωποπαγείς θέσεις τακτικού προσωπικού των οικείων δήμων και του ίδιου κλάδου και ειδικότητας με την αντίστοιχη/τις αντίστοιχες θέση/θέσεις, για την οποία/τις οποίες υπέβαλαν αίτηση, με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας και ανεξαρτήτως κλάδου, εφόσον υπάρχει, κατόπιν αιτήσεώς τους στο ΑΣΕΠ, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον:

α) άσκησαν εμπρόθεσμα αίτηση ακυρώσεως κατά της υπ’ αρ. 4Κ/2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ ή υπέβαλαν αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων διοριστέων, ή αίτηση προς το ΑΣΕΠ ύστερα από τη δημοσίευση της υπ’ αρ. 1548/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και

β) η συνολική τελική τους βαθμολογία υπερβαίνει τη βαθμολογία του τελευταίου διοριστέου στην αντίστοιχη θέση προτίμησής τους, μη υπολογιζόμενου του κριτηρίου της ειδικής εμπειρίας της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), με την επιφύλαξη του κριτηρίου της εντοπιότητας.

Οι προσλήψεις του πρώτου εδαφίου γίνονται με απόφαση του οικείου δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του αρμοδίου οργάνου της αποκεντρωμένης διοίκησης.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια