Χρηματοδότηση 4 έργων για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας

 Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε τη χρηματοδότηση, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020, 4 έργων αποκατάστασης, διατήρησης και αξιοποίησης της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000, συνολικού προϋπολογισμού 758.605,13 ευρώ. Τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) αξιοποίησης των λιμνών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στις 24 περιοχές NATURA 2000 που έχουν αναγνωριστεί στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η βιοποικιλότητα είναι ιδιαίτερα πλούσια και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως σύνολο στοιχείων φυσικού κεφαλαίου. Επιπλέον, η επιλογή από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 της υλοποίησης μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης που αφορά στην αξιοποίηση των λιμνών, ως ενός ιδιαίτερου στοιχείου για προστασία και ανάδειξη, με στόχο την υποστήριξη και της οικονομικής ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, ενισχύει τη χρηματοδότηση τέτοιου τύπου δράσεων.

Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθούν: 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

Απογραφή, Ανάδειξη και Προώθηση της γνώσης τής Ιχθυοπανίδας τού Δήμου Πρεσπών

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

198.996,01

2

Περιφερειακό Σχέδιο Διατήρησης της οικολογικής συνδεσιμότητας και της συνοχής του Δικτύου ΝATURA 2000 στη Δυτική Μακεδονία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

199.619,00

3

Διαχείριση καλαμιώνα με μη μηχανικά μέσα στη λίμνη Χειμαδίτιδα του δικτύου ΦΥΣΗ2000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

180.750,06

4

Διαχείριση καλαμιώνα με μη μηχανικά μέσα στη λίμνη Πετρών του δικτύου ΦΥΣΗ2000

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

179.240,06

ΣΥΝΟΛΟ

758.605,13

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 6 - «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας τού ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και τους λογαριασμούς τής ΕΥΔ ΠΔΜ στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο Facebook: @eyddym , στο Twitter: @eyd_dym & στο  Instagram: @eyd_dym

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια