«Δεύτερη Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “HOPE4Schools”»

 


Την Πέμπτη και Παρασκευή 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (κωδικός προγράμματος: 2021-1-RO01-KA220-SCH-000024401 και διάρκεια υλοποίησης από 01-01-2022 έως 01-01-2024) με τίτλο HOPE4schoolsστην πόλη Sofia της Βουλγαρίας. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να επιδρούν αποτελεσματικά και να υποστηρίζουν τους μαθητές, το προσωπικό και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής διδασκαλίας, με γνώμονα την υγεία και την ευημερία όλων των εμπλεκόμενων. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με οργανισμούς από τη Βουλγαρία, την Πορτογαλία, τη Σερβία, την Τσεχία και δυο από τη Ρουμανία, ο ένας από τους οποίους είναι και ο συντονιστής του προγράμματος.Κατά τη συνάντηση, στην οποία η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε διαδικτυακά, έγινε αποτίμηση των υλοποιημένων δράσεων του πρώτου αποτελέσματος του προγράμματος, τον οδηγό μεθοδολογίας για την ευημερία στις σχολικές μονάδες. Για τη συγγραφή του οδηγού, εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδων των χωρών των εταίρων του προγράμματος συγκρότησαν ομάδες διαβούλευσης, συζήτησαν διεξοδικά το θέμα της ευημερίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του σχολείου και ο κάθε εταίρος συνέταξε σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα των ομάδων διαβούλευσης. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι στόχοι των δράσεων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του πρώτου αποτελέσματος του προγράμματος και οι αρμοδιότητες κάθε εταίρου. Ακολούθως, παρουσιάστηκε το δεύτερο αποτέλεσμα του προγράμματος, δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου πόρων και διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση της ευημερίας, την ευθύνη υλοποίησης του οποίου έχει αναλάβει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος, συζητήθηκαν ζητήματα διάχυσης, ψηφιακής παρουσίας, διαχείρισης και αξιολόγησης του προγράμματος.

Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα δημιουργηθεί οδηγός εφαρμογής μεθοδολογίας για την ευημερία του προσωπικού και των μαθητών των σχολείων, ηλεκτρονικό αποθετήριο πόρων για την ευημερία και διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων και συλλογή από βέλτιστες πρακτικές. Όλα τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος που δημιουργήθηκε για τη διάχυση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια