15 καταρτιζόμενοι στην ειδικότητα «βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας» στο ΔΙΕΚ του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης

 


Μετά από απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα «Ορισμός ειδικοτήτων θα λειτουργήσουν τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2022- 2023» (ΑΔΑ:ΨΙΖ4465ΦΥΟ-ΤΒ5).

Καθώς και στο ΦΕΚ 2662/ Β /30-05-2022 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Κ5/63547/2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα «Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ»

Σύμφωνα με τα προηγούμενα η ειδικότητα που θα λειτουργήσει για το Δ.ΙΕΚ Γ.Ν ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» για το Εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 είναι ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Α΄εξάμηνο και Γ΄εξάμηνο κατατάξεις

Μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου και την συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις το Δ.ΙΕΚ Γ.Ν ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» θα δεχθεί 15 καταρτιζόμενους μετά από δήλωση και επιλογή αυτών στην ειδικότητα ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Α΄εξάμηνο.

Εκ της διοικήσεως H Δ/ΝΤΡΙΑ

Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν.Κοζάνης “Μαμάτσειο”

ΚΩΣΤΕΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια