Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αιανής Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΑΝΗΣ», ταξινόμησης κατά CPV 45214210–5, εκτιμώμενης αξίας 302.117,71 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια