Ο πρόεδρος της κοινότητας Ανατολικού και με μεγάλη εμπειρία στην αυτοδιοίκηση Γιώργος Κυριακίδης, ανέλαβε ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Εορδαίας

Ο έμπειρος επί σειρά ετών πρόεδρος της κοινότητας Ανατολικού Γιώργος Κυριακίδης ανέλαβε ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Εορδαίας

Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου Εορδαίας Παναγιώτη Πλακεντά ο Ειδικός συνεργάτης - σύμβουλος Γ. Κυριακίδης θα έχει ως καθήκοντα που αφορούν την καταγραφή και προγραμματισμό εργασιών συντήρησης και καθαριότητας σε έργα υποδομής του ∆ήμου. Θα παρέχει συμβουλές και γνώμες προς τον ∆ήμαρχο και θα συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο άνω σύμβουλος θα υπηρετεί εθελοντικά, δεν θα λαμβάνει μισθό ή αποζημίωση και θα υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του ∆ημάρχου Εορδαίας, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση.


Αποφασίζει

Α. Ορίζουμε τον Κυριακίδη Γεώργιο του Κων/νου, Άμισθο Ειδικό Συνεργάτη του ∆ημάρχου και του αναθέτουμε καθήκοντα που αφορούν την καταγραφή και προγραμματισμό εργασιών συντήρησης και καθαριότητας σε έργα υποδομής του ∆ήμου. Θα παρέχει συμβουλές και γνώμες προς τον ∆ήμαρχο και θα συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο άνω σύμβουλος θα υπηρετεί εθελοντικά, δεν θα λαμβάνει μισθό ή αποζημίωση και θα υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του ∆ημάρχου Εορδαίας, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση.

Η παρούσα Απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό, δε γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το ∆ήμο και ισχύει ως τη λήξη της θητείας του ∆ημάρχου, πλην της τροποποίησης ή ανάκληση της.

Β. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα του ∆ήμου.
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια