Δήμος Κοζάνης: Επιστροφή Δημοτικών Τελών Επιχειρήσεων έτους 2021- Επιστροφή δημοτικών τελών για άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και άπορους

Δήμος Κοζάνης: Επιστροφή Δημοτικών Τελών Επιχειρήσεων έτους 2021 – Σε εξέλιξη η διαδικασία των αιτήσεων

Ο Δήμος Κοζάνης υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι σύμφωνα με την αριθ. 365/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους με απόφαση Δημόσιας Αρχής, κατά την εφαρμογή των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, βάσει των ΚΑΔ που αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών, θα τύχουν απαλλαγής και επιστροφής των καταβληθέντων δημοτικών τους τελών έτους 2021, για το χρονικό διάστημα αναφοράς.

Η διαδικασία των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να καταστούν δικαιούχοι του μέτρου, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στo mail: protokolo@kozanh.gr με τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

 Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου)

 Βεβαίωση ΚΑΔ επιχείρησης μέσω TAXIS (προσωποποιημένη πληροφόρηση)

 Υπεύθυνη Δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» αναστολής δραστηριότητας με εντολή Δημόσιας Αρχής, βάσει ΚΑΔ Υπουργείου Οικονομικών.

 Αντίγραφο (1ης σελίδας) Τραπεζικού Λογαριασμού (βιβλιάριο) με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.

 Αντίγραφα εξοφλημένων λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησης για το διάστημα αναφοράς.

Σε περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος δικαιούχου, απαιτείται η κατάθεση αντιγράφου Δήλωσης (Ε1) Φορολογικού έτους 2020 & Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.


Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως: 31 Μαρτίου 2 0 2 2

Δήμος Κοζάνης: Επιστροφή δημοτικών τελών για άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και άπορους 

Ο Δήμος Κοζάνης υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους, ότι σύμφωνα με την αριθ. 365/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η μείωση των δημοτικών τελών (Δ.Τ.) για το έτος 2021 σε ποσοστό (50%) πενήντα τοις εκατό, για τις παρακάτω κατηγορίες πολιτών:

• Άτομα με αναπηρία ποσοστού 67% και άνω

• Πολύτεκνους

• Απόρους (δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης –ΚΕΑ)

Η μείωση θα γίνει με επιστροφή του ποσού, εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση των δικαιούχων στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη Δ/νση: protokolo@kozanh.gr, με τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

 Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου)

α) Για τα άτομα με αναπηρία: Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α. ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του (με ισχύ για το έτος 2021)

β) Για τους Πολύτεκνους: Αντίγραφο πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή αντίγραφο κάρτας Πολυτέκνου (θεωρημένη και σε ισχύ για το έτος 2021)

γ) Για τους Απόρους: Αντίγραφο της απόφασης δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), με ισχύ για το έτος 2021.

Όλοι οι ανωτέρω υποβάλλουν επίσης:

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

 Αντίγραφο (1ης σελίδας) βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ.

 Φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων, όλων των πληρωμένων λογαριασμών ρεύματος (2/μηνων και εκκαθαριστικών), για το έτος 2021).

 Σε περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος δικαιούχου, απαιτείται η κατάθεση αντιγράφου Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) έτους 2020 & Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

Η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών βρίσκεται σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως 31 Μαρτίου 2022.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια