Το 1ο ημερήσιο ΕΠΑΛ Γρεβενών , συμμετέχει στη δράση "Καινοτόμα σχολεία" της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).Βασικός σκοπός της Ε.Ε.Π.Ε.Κ είναι η προώθηση των καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα και η ανάπτυξη κατάλληλων δομών υποστήριξής τους ώστε να μπορούν να εφαρμοσθούν στο ευρύτερο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Μεταξύ των επιμέρους στόχων, συγκαταλέγονται οι κάτωθι:
Η ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την εύρεση και την εφαρμογή των καταλληλότερων εκπαιδευτικών δράσεων.
Η ανάπτυξη συνεργασιών για τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και ερευνών τόσο μεταξύ των μελών της όσο και με φορείς και πρόσωπα που ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα ή σχετίζονται με αυτήν.
Η ενημέρωση των μελών της με τις εξελίξεις στο χώρο εφαρμογής της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
H ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους συλλόγους και ενώσεις άλλων κρατών καθώς επίσης και η συμμετοχή σε κοινοτικές πρωτοβουλίες ή/και διεθνείς οργανισμούς που σκοπό έχουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, την εκπόνηση μελετών, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν στη διάδοση και στην αξιοποίηση της καινοτομίας στην Εκπαίδευση.
Η ελεύθερη διακίνηση και διαμόρφωση επιστημονικών ιδεών μεταξύ των µελών της Ένωσης και των φίλων αυτής.
Η δημιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσµών αλληλεγγύης και επικοινωνίας μεταξύ των μελών της Ένωσης.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια