Γιώργος Αμανατίδης: “Ο Αναπτυξιακός Νόμος υποστηρίζει και δίνει υπεραξία Πώς; Με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών που θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση της οικονομικής θέσης των πολιτών της”

 


Ομιλία του βουλευτή Κοζάνης, Γιώργου Αμανατίδη στην Ολομέλεια επί του σ/ν του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Το παρόν σ/ν αποτελεί τμήμα μίας σειράς πρωτοβουλιών που έχουν στο επίκεντρο τη δημιουργία πλούτου για τη χώρα, τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους και τελικά τους πολίτες.

Συμπληρώνει, κινείται στο πλαίσιο και καθιστά πιο αποτελεσματικό το περιβάλλον που δημιουργήθηκε δηλαδή δίνει υπεραξία με ενέργειες όπως:

 1. η στήριξη της επιχειρηματικότητας με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, των ασφαλιστικών εισφορών και της προκαταβολής φόρου, την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης κλπ,

 2. η στήριξη των εργαζομένων, που είναι και καταναλωτές, με τη μείωση αντίστοιχα των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, της προκαταβολής φόρου σε μεγαλύτερο ποσοστό, η στήριξη της οικογένειας με τη συμμετοχή στο ενεργειακό κόστος κλπ,

 3. η στήριξη των στρατηγικών επενδύσεων που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας,

 4. η επιτάχυνση της απόδοσης δικαιοσύνης,

 5. η διευθέτηση περιβαλλοντικών ζητημάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση επενδύσεων,

 6. η ένταξη προϊόντων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη στήριξη της επιχειρηματικότητας,

 7. η ενίσχυση της ασφάλειας: η Ελλάδα χώρα να ζει κανείς και να επενδύει (Έλληνες και ξένοι επενδυτές),

 8. η εξυγίανση του Τραπεζικού Συστήματος, μεταξύ των άλλων και με την πετυχημένη εφαρμογή του προγράμματος ΗΡΑΚΛΗΣ,

 9. η υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομών για στήριξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών,

 10. η βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας για τους μεγάλους ξένους επενδυτές,

 11. η έγκριση του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) για τις περιοχές σε απολιγνιτοποίηση όπου προβλέπονται ειδικοί όροι, δομές, υποβοηθητικά εργαλεία και σύστημα διοίκησης για την αποτελεσματική μετεξέλιξη των περιοχών αυτών.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος υποστηρίζει και δίνει υπεραξία σε όσα ανέφερα. Πώς; Με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων από ένα ευρύ φάσμα επενδυτών που θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση της οικονομικής θέσης των πολιτών της.

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι εστιασμένη σε τομείς προτεραιότητας, ενσωματώνει την έννοια της χωροταξίας, διαφοροποιεί την ένταση ενίσχυσης ανά περιοχή, προωθεί στην πράξη την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και περιοχών της και υπηρετεί, τελικά, τους στόχους που τίθενται για μια εξωστρεφή, ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον οικονομία.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος διαφοροποιείται από τον προηγούμενο, με βάση και την αποκτηθείσα εμπειρία.

1ον: Διαθέτει στρατηγική μέσω της εστίασης στα 13 καθεστώτα θεματικού χαρακτήρα (ναυαρχίδες ανάπτυξης) σε αντίθεση με τον ισχύοντα νόμο που είχε οριζόντια μορφή καθεστώτων ενισχύσεων.

2ον: Χαρακτηρίζεται από ταχύτητα των διαφόρων φάσεων (αξιολόγηση, έγκριση, υλοποίηση, έλεγχος, πιστοποίηση, πληρωμή) και επομένως από πάταξη της γραφειοκρατίας.

Μεταξύ των 13 κατηγοριών θεματικού χαρακτήρα, για ‘μένα που υπηρετώ τους πολίτες του Νομού Κοζάνης, σημαντική είναι η διακριτή κατηγορία: Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Όλες οι προβλέψεις υπακούουν στις Γενικές αρχές και κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που θέτει το Ενωσιακό δίκαιο όπως ο κανόνας της σώρευσης, ο χαρακτήρας του κινήτρου και η ανάκτηση ενισχύσεων.

Σημαντική είναι επίσης και η πρόβλεψη, σε ξεχωριστό Παράρτημα, της λίστας των «υπαγόμενων και εξαιρούμενων επενδυτικών σχεδίων» καθώς και των «επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δαπανών».

Άρα γνωστοί κανόνες για ίσες ευκαιρίες.

Σε ότι αφορά στα είδη των ενισχύσεων προβλέπονται:

 1. φορολογική απαλλαγή,

 2. επιχορήγηση,

 3. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

μεμονωμένα ή συνδυαστικά,

 1. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (μέρος του μισθολογικού κόστους),

 2. χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (επιδότηση του επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου).

Σε ότι αφορά στα ποσοστά και στα ανώτατα ύψη ενισχύσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Στα ποσοστά αυτά προστίθεται 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 20% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε ότι αφορά στις Υπηρεσίες υποδοχής των επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται διαφοροποίηση ανάλογα με το επιλέξιμο ύψος ήτοι:

 • για < 1,0 εκατομ. ευρώ είναι οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών,

 • για > 1,0 και < 3,0 εκατομ ευρώ είναι οι Διευθύνσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων ΥΠΕΣ/Τομέας Μακεδονίας – Θράκης για τη Β. Ελλάδα,

 • για > 3,0 εκατομ. ευρώ είναι η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Προβλέπονται επίσης :

 • τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης (κανόνες),

 • η δημοσιοποίηση της απόφασης ένταξης (διαφάνεια),

 • ο έλεγχος της προόδου των επενδυτικών σχεδίων, που ενσωματώνει προηγούμενες ρυθμίσεις (τμηματική πληρωμή),

 • η διαδικασία τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων (αναγκαία προσαρμογή στην πράξη),

 • η πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους (όσο γρηγορότερα τόσο καλύτερα),

 • το περιεχόμενο και η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων (γρήγορες διαδικασίες),

 • οι υποχρεώσεις των επενδυτών που ενισχύθηκαν (κανόνες ανταγωνισμού),

 • η τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, η παρακολούθηση των οποίων γίνεται σε ετήσια βάση (επίδραση στην κοινωνία, στην απασχόληση και στην οικονομία),

 • τα παράβολα και τέλος

 • η ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και οι κυρώσεις που επέρχονται (προστασία του δημοσίου χρήματος).

Ειδικότερα σε ότι αφορά στην κατηγορία «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», δηλαδή στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές σε απολιγνιτοποίηση και ειδικότερα στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.), σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα ποσοστά ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται έως το ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ., σύμφωνα με την προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες.

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από την οποία γίνονται όλες οι διαδικασίες μέχρι και την ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Επιδοτείται το σύνολο της επένδυσης με τα υψηλά ποσοστά, καθιστώντας τις περιοχές αυτές πιο ελκυστικές για επενδύσεις ως αντιστάθμισμα στην πίεση που δέχεται η απασχόληση ειδικά στο διάστημα της μετάβασης σε καθεστώς αρχικά μειωμένης και στη συνέχεια μηδενικής χρήσης λιγνίτη.

Όπως είναι γνωστό η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έθεσε τις περιοχές αυτές στο επίκεντρο των πολιτικών της με τη διαμόρφωση αναπτυξιακής στρατηγικής. Εξασφάλισε επίσης κίνητρα που τις διαφοροποιούν από τις άλλες περιοχές και τις καθιστούν πιο ελκυστικές.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος στοχεύει να συμβάλλει στην προοπτική και στην προβολή στο μέλλον μιας Ελλάδας με ισχυρή ανάπτυξη.

Ο στόχος αυτός είναι εφικτός καθόσον, οι αναγκαίοι πόροι επενδύονται σε κατευθύνσεις με συγκριτικό πλεονέκτημα ή εγγενείς δυνατότητες. Γι’ αυτό ευελπιστούμε ότι ο παρών Αναπτυξιακός Νόμος θα αφήσει το αποτύπωμά του στην οικονομία για τα επόμενα χρόνια.

Με τις σκέψεις αυτές υπερψηφίζω το παρόν σ/ν και σας ευχαριστώ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια